Evaluering av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013

Evaluering|

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 er en videreføring av satsingen på universell utforming fra tidligere handlingsplan. Vår vurdering er at handlingsplanens brede satsing i mange sektorer har gitt resultater som svarer bra på Regjeringens politiske visjon om et universelt utformet samfunn innen 2025. Vi mener derfor ordningen med en handlingsplan bør videreføres.

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Oslo Economics AS, Universell Utforming as
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk