Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi

Evaluering|

Som et ledd i arbeidet med å styrke integreringspolitikken, besluttet regjeringen i desember 2004 å dele Utlendingsdirektoratet (UDI) og etablere et eget direktorat for integrering og mangfold. Det nye direktoratet, som etter hvert fikk navnet IMDi, skulle være drift fra og med 1. januar 2006. Rapporten belyser positive og negative erfaringer fra prosessen som det kan være nyttig å ha med seg for lignende omorganiseringer senere både innen AIDs ansvarsområde og i sentralforvaltningen for øvrig. Hvorvidt etableringen av IMDi har oppfylt de politiske mål regjeringen hadde for etableringen av det nye direktoratet, omfattes ikke av oppdraget.

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Gudrun Vik
  • Statskonsult
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier