Evaluering av Politidirektoratet

Evaluering|

Politidirektoratet (POD) ble etablert i 2001. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har foretatt en evaluering av om POD fungerer etter intensjonene ved opprettelsen. Evalueringen identifiserer og gir anbefalinger om forbedringsområder slik at POD kan utvikles videre og ytterligere bidra til effektiv kriminalitetsbekjempelse, bedre politiberedskap og et tryggere samfunn. Det gis en vurdering av hvilke strategiske utfordringer POD står overfor og hvilke tiltak som kan gi resultater. Videre omtales hvordan POD er rustet til å møte framtidige utfordringer og oppnå bedre ressursutnyttelse, herunder hvordan POD ivaretar og organiserer sin strategiske og samordnede rolle overfor etaten.

  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Ingunn Botheim, Sidsel Søvik, Maria Strøm, Oddbjørg Bakli
  • Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier