Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling

Evaluering|

På oppdrag fra ABM-utvikling har Statskonsult gjennomført et evalueringsprosjekt. Formålet har vært å vurdere hensiktsmessigheten av nåværende organisering av ABM-utvikling og skissere mulige alternativer. Kartleggingen viser endringsbehov mht organisering, arbeidsformer og ledelse. Uavhengig av organisering anbefaler rapporten - bedre avklaring av hva som er potensialet for det tverrsektorielle perspektivet - at det bør utvikles et mer bevisst forhold til bruk av tverrgående arbeidsformer - at interne rutiner og systemer videreutvikles med sikte på bedre oversikt over ressursbruk, prosjektoppfølging mv. - at det bør utvikles en omforent forståelse av hva ”god ledelse” er i ABM - at styret bør omdannes til et rådgivende forum

  • ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
  • Ingunn Botheim, Marit Viggen, Dag Solumsmoen
  • Statskonsult
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier