Evaluering av ordningen "Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser"

Evaluering|

Hovedmålet for evalueringen har vært å fremskaffe kunnskap om lønnsomheten knyttet til ordningen Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser, hvor lønnsomhet i første rekke forstås som forholdet mellom redusert ventetid/sykmeldingsperiode og kostnader knyttet til behandlingstiltak og administrasjon. Videre har vi i evalueringen satt søkelys på hvilke områder og i hvilken grad aktuelle, sentrale aktører ivaretar sitt spesifikke ansvar, grad av samarbeid mellom aktørene, samt aktørenes evne til å benytte resultater fra utredninger/behandling i det videre oppfølgingsarbeidet. Resultatene av evalueringen er presentert i en slik form at de skal kunne danne grunnlaget for en vurdering av videreføring eller eventuelt en endring av reformen. Det er gitt konkrete anbefalinger i forhold til ordningen med kjøp av helsetjenester.

  • Arbeidsmarkedsetaten
  • Jan-W Lippestad, Øyvind Christensen, Trond Harsvik
  • SINTEF Teknologi og samfunn
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk