Evaluering av ordningen for statsstøttede eksportkreditter (108-ordningen)

Evaluering|

108-ordningen innebærer en subsidiering av kreditter knyttet til kapitalvareeksport og salg av kapitalvarer til norske redere i internasjonal konkurranse. Ordningen er regulert i en internasjonal avtale. Alle våre viktigste konkurrentland har en tilsvarende ordning. Uten en slik ordning ville norske eksportører ikke fått likeverdige konkurransevilkår med konkurrentene og kapitalvareeksporten og –produksjonen ville vært lavere. Produksjonen og salget til markedssegmentene som omfattes av 108-ordningen blir stimulert av subsidien. Markedet for eksportkreditter for små leveranser ser ut til å fungere dårlig. Ordningen bidrar til å achjelpe denne svakheten ved markedets funksjonsmåte, men framstår likevel ikke som et målrettet tiltak for å motvirke markedssvikt. Ordningen kan derfor ikke anses som samfunnsøkonomisk lønnsom. Eksportfinans har enerett på forvaltningen av ordningen, mens bankene har en viktig rolle i forvaltningen i de andre nordiske landene. Bankgaranti vil ofte være nødvendig for å kunne oppta slike lån. Mange av bankene er lite interessert i bare å være garantister og ikke långivere. Trolig gir de andre landenes modell økt bruk av disse lånene, særlig for store eksportkontrakter. Dette gir de store selskapene i disse landene et visst konkurransefortrinn framfor tilsvarende norske selskaper, men økt bruk av ordningen ville samtidig bidratt til å øke det samfunnsøkonomiske tapet knyttet til ordningen.

  • Nærings- og handelsdepartementet
  • ECON
Intervju
Dokumentstudier