Evaluering av ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet

Evaluering|

SIU overtok forvaltningsansvaret for oppgaver vedrørende Norgeskunnskap ved utenlandske høyere læresteder fra januar 2006. Avtalen var regnet som en prøveordning med en varighet på tre år. UD bevilger midler og finansierer ordningen. UD skal også sikre at det er samsvar mellom norske myndigheters engasjement i norskundervisningen ved utenlandske høyere læresteder og retningslinjene for norsk utenrikspolitikk generelt, og også påse at norskmiljøene integreres i det generelle omdømme- og norgesprofileringsarbeidet. SIU skal sørge for god informasjon overfor målgruppene, og sette klare søknadsfrister for de ulike tilskuddsordningene. Rapporten ser på ordningens innretting, og gjør en vurdering av de aktuelle aktørers oppgave- og ansvarsfordeling, samt en evaluering av hvordan de ulike aktører fyller sin funksjon.

  • Senter for internasjonalisering av høyere utdanning
  • Rambøll Management
Intervju
Dokumentstudier