Evaluering av OPS i vegsektoren

Evaluering|

Prøveprosjektene har gitt en rekke positive erfaringer som kan realiseres samlet under en OPS-modell eller nyttiggjøres enkeltvis i andre innpakninger. Den utprøvde OPS-modellen innebærer bl. a. privat finansiering og overføring av kostnadsansvar til OPS-selskapet. Effektiviseringsgevinstene ved bruk av totalentreprise, sammenkobling av bygg, drift og vedlikehold, økt prosjektstørrelse og justeringer i gjennomførings- og styringsmodeller kan realiseres uavhengig av privat finansiering. Den viktigste positive egenskapen med privat finansiering er uavhengigheten til årlige offentlige budsjetter. Dette kan imidlertid også realiseres på andre måter, eksempelvis gjennom prosjektfinansiering. Ved bruk av prosjektfinansiering vil en imidlertid ikke oppnå gunstige effekter som kommer av at profesjonelle investorer og långivere stiller krav til styringen av prosjektene. Bompengefinansiering er i mange tilfeller en ugunstig løsning samfunnsøkonomisk og ikke en nødvendig del av en OPS-løsning. Om en slik finansiering skal brukes, må vurderes fra prosjekt til prosjekt.

  • Samferdselsdepartementet
  • Knut Sandberg Eriksen, Harald Minken, Glenn Steenberg, Thorleif Sunde, Karl-Erik Hagen
  • Transportøkonomisk institutt (TØI), Dovre International
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier