Evaluering av økonomistyring og administering av Skattefunn

Evaluering|

Formålet med evalueringen er å vurdere økonomistyringen av Skattefunn. Hovedoppgaver er å vurdere om gjeldende retningslinjer for og administrering av ordningen gir grunnlag for en tilfredsstillende økonomistyring, samt å legge frem forslag til mulige forbedringer. Evalueringen ser på om dagens forvaltning av ordningen er organisert på en effektiv og hensiktsmessig måte. Det er videre vurdert om det føres tilfredsstillende kontroll med at skatteutgiftene er i samsvar med kriteriene i lov og forskrift. I tillegg er det gjort en vurdering av om Økonomiregelverket kan og bør utvides til å favne Skattefunn.

  • Finansdepartementet
  • Simen Olstad, Erik Heen, Rolf Korneliussen, Peter Olgyai
  • Senter for statlig økonomistyring
Intervju
Dokumentstudier