Evaluering av Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter

Evaluering|

Ordningenes viktigste egenskap er at støtten reduserer bedriftenes utviklingskostnader i kritiske faser av utviklingsprosjektene. Ordningene forutsetter et forpliktende samarbeid mellom leverandør og kunde. Ordningene bidrar til økt kvalitet i eksisterende bedriftssamarbeid og at det etableres nye samarbeidsrelasjoner mellom leverandører og bedrifter, selv om antall nye samarbeidsrelasjoner er begrenset. Samarbeidskravet virker også som et effektivt tiltak for å redusere prosjektenes markedsrisiko. Hovedbudskapet er at ordningen fungerer godt, men er underkjent som innovasjonspolitisk virkemiddel. Målformuleringen kan oppdateres for å synliggjøre dette. Det er behov for klarere avgrensning til lignende programmer i regi av Norges forskningsråd.

  • Innovasjon Norge
  • ECON
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier