Evaluering av nyvekst

Evaluering|

Formålet med evalueringen har vært å vurdere hvordan Nyvekst har fungert de to første årene og få frem eventuelle behov for endringer av tjenesten. Rapporten anbefaler at det gjøres en vurdering om det er grunnlag for å videreføre tjenesten. Siden det gjennom arbeidet med evalueringen har blitt avklart at det er begrenset tilgang på vekstbedrifter i distriktene, har det i forbindelse med evalueringen også vært naturlig å se noe nærmere på grunnlaget for tjenesten. Evalueringen viser at det eksisterer betydelig utfordringer med hensyn til å utvikle virke-midler rettet mot vekstbedrifter i distriktene. Vi håper at rapporten vil være nyttig for Innovasjon Norges arbeid for videreutvikling av Nyvekst, og mer generelt for arbeidet med ut-viklingen av Innovasjon Norges entreprenørskapsstrategi.

  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Olav R. Spilling, Bjørn Harald Hansen, Ekaterina S. Bjørnåli
  • Kommunal- og regionaldepartementet, Innovasjon Norge
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk