Evaluering av nyvekst

Evaluering|

Tjenesten Nyvekst ble startet av Innovasjon Norge i 2008 og har til formål å stimulere utviklingen av mer vekstkraftige bedrifter i distriktene. Erfaringene etter to og et halvt års drift tyder på at tjenesten er betydelig overdimensjonert i forhold til behovet. I 2009 ble det gitt tilsagn for 48 prosent av rammen på 70 millioner kroner, og i tillegg viser en gjennomgang av saksbehandlingen at seleksjonskriteriene er tolket så vidt at det er gitt tilsagn til en del bedrifter som i begrenset grad tilfredsstiller kriteriet om et betydelig vekstpotensial. Det er derfor behov for en omlegging av tjenesten dersom den skal føres videre. I rapporten foreslås det flere endringer av ordningen, blant annet at seleksjonskriteriene anvendes strengere slik at krav til vekstpotensial og ledelseskompetanse blir tillagt større vekt. Det foreslås også at alle saker knyttet til ordningen behandles av en spesialisert stab ved et av Innovasjon Norges kontorer. Erfaringene med Nyvekst tilsier ellers at det er behov for å arbeide videre med utvikling av den generelle entreprenørskapsstrategien i Innovasjon Norge med sikte på færre og mer fleksible virkemidler.

  • Innovasjon Norge
  • Olav R. Spilling, Bjørn Harald Hansen, Ekatarina S. Bjørnåli
  • NIFU STEP
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk