Evaluering av NVE

Evaluering|

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har Menon Economics, i samarbeid med Agenda Kaupang, Thema Consulting Group og A2, evaluert NVEs måloppnåelse og effektivitet. Evalueringsrapporten konkluderer med at NVE i stor grad oppnår målene departementet setter, og at direktoratet for det meste jobber effektivt. Evalueringsrapporten peker på ni konkrete anbefalinger som kan effektivisere NVEs ressursbruk ytterligere. Departementet vil sammen med NVE se nærmere på hvordan evalueringens funn kan følges opp på best mulig måte.

  • Olje- og energidepartementet
  • Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Tori Haukland Løge, Gitte Haugnæss, Henning Denstad, Åsmund Jenssen, Brian Glover, Silje Harsem
  • Menon Economics
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier