Evaluering av NCE-programmet

Evaluering|

Evalueringen drøfter programmets relevans, måloppnåelse og effektivitet og peker på noen forbedringsområder for veien videre. Programmet er forankret i relevant teori, treffer sin målgruppe og tilbyr nyttige og etterspurte aktiviteter for bedriftene. Programmet er på vei til å nå sine mål og har satt i gang og gjennomført flere aktiviteter som med stor sannsynlighet bidrar til å øke næringsmiljøenes innovasjonsevne og konkurransekraft. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til om igangsatte FoU- og innovasjonsprosjekter oppnår tilstrekkelig finansiering til å bli vellykket. Det er videre en utfordring for programmet å kunne dokumentere effekter i form av økt innovasjonsnivå. Programmet har vist evne til å gjøre forbedringer underveis. NCE programmet er trolig samfunnsøkonomisk lønnsomt, men det mangler data som gjør at vi kan konkludere entydig.

  • Innovasjon Norge
  • Econ Pöyry, Damvad
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier