Evaluering av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Evaluering|

Evalueringens mandat var å gi anbefalinger for neste strategiske plan og den videre utviklingen av Kunnskapssenteret med utgangspunkt i dagens situasjon. Etableringen av Kunnskapssenteret er del av en nasjonal satsning på bedre kunnskapsbasert styring av norsk helsetjeneste, og skal sikre at nødvendig grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger kan fremskaffes. Evalueringsgruppen vurderer Kunnskapssenteret i sin helhet som en vellykket satsning med et godt resultat både når det gjelder bredde, initiativ og vitalitet.

  • Sosial- og helsedirektoratet
  • Internasjonal evalueringskomité
Intervju
Dokumentstudier