Evaluering av Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

Evaluering|

Svak oppslutning om Kvalitetssystem i landbruket er en hovedårsak til at SLF har engasjert Vestlandsforskning til å gjøre en ekstern evaluering av KSL. Rapporten prøver å gi svar på disse spørsmålene: I hvilken grad er resultatene av KSL-arbeidet i samsvar med formålene for programmet, og hvordan er forholdet mellom oppnådde resultater og de totale ressursene som er satt inn i KSL-arbeidet? Hva er de viktigste årsakene til at alle bønder ikke har innført ordningen, og hvordan bør arbeidet med KSL føres videre?

  • Statens landbruksforvaltning
  • Kyrre Groven, Eivind Brendehaug, Carlo Aall, Olav Kvitastein
  • Vestlandsforskning, SNF
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier