Evaluering av Konfliktsrådsprosjektet og MIL

Evaluering|

Justis- og Politidepartementet iverksatte 1. 1. 2003 et prøveprosjekt med delegert påtalekompetanse til lensmenn i konfliktrådssaker. I tillegg har Nord-Trøndelag hatt prosjektet Megling i Lokalsamfunnet(MIL)hvor påtalekompetansen har inngått som et delprosjekt. Denne rapporten omhandler evalueringen av disse to prosjektene,men med en hovedvekt på det landsdekkende konfliktrådsprosjektet.

  • Justis- og politidepartementet
  • Marit Egge
  • Politihøgskolen, Evalueringskomité/Utvalg
Intervju
Statistikk