Evaluering av INTSOK og INTPOW

Evaluering|

Menon Business Economics har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomført en evaluering av organisasjonene INTSOK og INTPOW. INTSOK og INTPOW har som formål å promotere og hjelpe norske bedrifter innen henholdsvis olje- og gassindustrien og fornybarenergiindustrien i utlandet. Begge organisasjoner ble opprettet etter initiativ fra industrien selv i samarbeid med den norske stat, og er i dag finansiert delvis gjennom medlemskontingenter fra partnerbedrifter og delvis fra bevilgninger fra Olje- og energidepartementet (OED). Ettersom OED står for deler av finansieringen ønsker de en evaluering av hvorvidt disse midlene blir brukt på hensiktsmessig måte.

  • Olje- og energidepartementet
  • Leo A. Grünfeld, Sveiung Fjose, Kristina Wifstad
  • MENON Business Economics
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk