Evaluering av Innovasjon Norges uteaktiviteter

Evaluering|

Evaluator konkluderer med at Innovasjon Norges internasjonaliseringstjenester treffer små og mellomstore bedrifter i tidlig internasjonaliseringsfase på en god måte. Også større bedrifter og bedrifter som er mer modne på det aktuelle markedet opplever Innovasjon Norge som en nyttig samarbeidspartner, men tilbudet er mindre tilpasset denne gruppens behov. Bedriftenes behov relaterer seg i den innledende fasen i første rekke til praktisk og generell assistanse. Når bedriftene blir mer modne i markedet, øker også behovet for dypere assistanse, som forutsetter større grad av sektor- og markedskunnskap. Utekontorene tilbyr i stor grad det bedriftene etterspør. Men mens noen tjenester (de generelle) er av god kvalitet, er andre (særlig de sektorspesifikke) av relativt mindre god kvalitet. Evaluator peker på ulike kompetanser som kan forbedre de etterspurte tjenester. Sentral blant disse er ”kjennskap til aktører og selskaper i det eksterne markedet”. Slik kompetanse er en forutsetning for å kunne tilby nettverks- og koblertjenester av høy kvalitet – tjenester bedriftene ser på som viktige. Utekontorene kan også gi bedriftene et bedre tilbud ved å forbedre sin sektorkompetanse. Men evalueringen vurderer samtidig at sektorkompetanse ikke bør prioriteres på bekostning av generalistkompetanse: Generelle tjenester av høy kvalitet hjelper bedriftene med å overkomme de innledende utfordringer på det aktuelle markedet, og setter dem i stand til å arbeide videre med andre tjenestetilbydere. Det pekes på to interne grep som kan forbedre utekontorenes kompetanser, både de generelle og sektorspesifikke: legge til rette for at utsendinger forblir på de aktuelle internasjonale markeder lenge nok til å bygge opp relevant kompetanse og nettverk, samtidig som de ikke blir så lenge at de mister innsikt i norsk næringsliv -og forbedre kunnskapsdeling og kompetanseflyt internt i organisasjonen mellom utekontorer, distriktskontorer og hovedkontor. Funnene i evalueringen tyder videre på at utekontorene generelt samarbeider godt med utenrikstjenesten på markeder der begge har fysisk tilstedeværelse. Samtidig framheves det at Innovasjon Norge med fordel kan forbedre kommunikasjon og samhandling med utenrikstjenesten i land der Innovasjon Norge ikke selv har fysisk tilstedeværelse. Evalueringen framhever også at Innovasjon Norge med fordel kan styrke sin rolle som pådriver når det gjelder å rekruttere bedrifter til internasjonale aktiviteter. Innovasjon Norge kan i større grad integrere pådriverrollen i sitt mål- og resultatstyringssystem, slik at de ulike enhetene følges opp på dette. Evalueringen viser videre at Innovasjon Norge ikke overlapper uhensiktsmessig med andre virkemiddelaktører i utlandet, men at det samtidig bør fokuseres på økt samhandling med slike aktører. Sentrale blant disse er INTSOK, INTPOW, Norges Forskningsråd og Eksportutvalget for Fisk. Gjennom økt samarbeid med disse aktørene vil Innovasjon Norge i større grad kunne tilby gode tjenester også til bedrifter som har behov for assistanse som forutsetter særskilt sektorkompetanse. Evalueringens funn tyder heller ikke på at Innovasjon Norges utekontorer fortrenger private aktører fra markedet i uhensiktsmessig utstrekning. Til sist konkluderer evaluator med at Innovasjon Norges geografiske tilstedeværelse per i dag virker hensiktsmessig, men at bedriftenes interesse for ulike markeder kontinuerlig må vurderes – i samråd med ambassader og konsulater på dagens vekstmarkeder og andre virkemiddelaktører – slik at Innovasjon Norge hurtig kan etablere seg på vekstmarkeder som opplever tilstrekkelig aktivitet og interesse fra norske bedrifter.

  • Nærings- og handelsdepartementet
  • Rambøll Management
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon