Evaluering av Inn på tunet-Løftet

Evaluering|

Inn på tunet-Løftet (IPT-Løftet) ble vedtatt i jordbruksforhandlingene i 2009. Gjennom IPT-Løftet har en ønsket å stimulere og styrke lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Denne evalueringen tar for seg hvordan IPT-Løftet er organisert, porteføljen av prosjekter i Løftet og gjennomføringen av disse. Vi har også lagt vekt på å identifisere suksesskriterier og barrierer mot økt bruk av IPT i kommunene, og gi innspill til sentrale myndigheter knyttet til eventuelle nye satsinger på utvikling av IPT i norske kommuner.

  • Innovasjon Norge
  • Morten Stenstadvold, Hege Kristin Sunde, Erik Holmelin, Gitte Haugnæss
  • AGENDA Kaupang
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier