Evaluering av individuell serviceerklæring i Aetat

Evaluering|

Fra 1. juli 2005 har alle brukere av Aetat rett til å få en individuell serviceerklæring som informerer om rettigheter og plikter for arbeidssøker og Aetat. ECON har evaluert erfaringene så langt. Evalueringen viser at arbeidssøkerne generelt er fornøyd med erklæringen, mens saksbehandlerne er noe mer skeptisk. Alt i alt er likevel hovedinntrykket at Aetats brukere har fått en bedre service gjennom erklæringen. Arbeidsdirektoratet bør imidlertid vurdere å innføre klarere rutiner på hvordan saksbehandlerne skal håndtere erklæringen under dialogen med arbeidssøker. I tillegg bør direktoratet vurdere om erklæringens layout og språk kan forbedres.

  • Arbeidsmarkedsetaten
  • ECON analyse
Intervju
Spørreskjema
Statistikk