Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring

Evaluering|

Studieobjektet i denne evalueringen er grunnlån til oppføring i perioden 2006-2009. Husbanklån har en lang historie i norsk boligpolitikk. Låneordningene har gjennom tidene skiftet navn og innhold, men grunnpilaren har i mange år vært oppføringslån, som skal gå til finansiering av nye boliger, og utbedringslån, som skal finansiere ulike oppgraderinger i den eksisterende boligmassen. 1. juli 2005 ble disse ordningene slått sammen og innretting, retningslinjer, og arbeidsmetoder i forbindelse med långivningen ble endret. Det nye lånet fikk navnet grunnlån.

  • Husbanken - hovedkontoret
  • Espen Paus, Viggo Nordvik, Kristin Aarland
  • Asplan Viak, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Intervju
Spørreskjema