Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner

Evaluering|

Regjeringen la i 2008 fram handlingsplan for mer entreprenørskap for kvinner. Planen gjelder for perioden 2008-2013, er forankret i sju departementer og har til sammen 12 konkrete tiltak. Hovedmålet er at andelen kvinner blant nye entreprenører skal være minst 40 prosent innen 2013. Handlingsplanen er blitt midtveisevalueres for å vurdere om tiltakene er relevante og bidrar til at målene i planen nås.

  • Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen, Ekaterina S. Bjørnåli
  • NIFU, Østlandsforskning
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk