Evaluering av funksjonsbaserte byggeregler

Evaluering|

Byggereglene gjennomgikk en hovedendring i 1997, med en betydelig dreining mot funksjonskrav og dessuten med et større offentligrettslig ansvar på bransjens aktører. Rapporten evaluerer hvordan funksjonsbaserte byggeregler har fungert og hvilke erfaringer man kan dra nytte av ved utvikling av neste generasjon av regelverk. Problemstillinger som er belyst: Har funksjonsbaserte regler medført større grad av innovasjon og utvikling? Har funksjonsbaserte regler gitt endringer i kvalitet? Hvilke konsekvenser har funksjonsbaserte byggeregler for kommunene?

  • Direktoratet for byggkvalitet
  • Nils E. Forsen, Johan Korff, Magnus Jul Røsjø
  • Multiconsult
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon