Evaluering av FRAM Kultur 2005-2010

Evaluering|

Rapporten gjengir resultater fra en evaluering av 18 regionale FRAM-Kultur prosjekter som er gjennomført med ca. 200 deltakerbedrifter fra 2005 – 2010. Evalueringen viser høy grad av tilfredshet blant deltakerne, spesielt knyttet til den individuelle oppfølgingen de har fått fra sin FRAM-rådgiver. På de mer systematiske effektmålingene viser programmet mer variable resultater. Et stort flertall deltakere har hatt en betydelig egenrapportert omsetningsøkning, økonomisk handlingsrom er likevel ikke vesentlig bedret. Læringsmål er bare delvis oppnådd og internasjonaliseringseffekter er svake. Rapporten viser at det har vært vanskelig for Innovasjon Norge å treffe presist i forhold til avgrensede kulturnæringsdefinisjoner. Nye forslag til avgrensning og oppdeling av kulturnæringer gis i rapportens kapittel 4 og det fremmes fem forslag til endringer i kapittel 9.

  • Innovasjon Norge
  • Lars Ueland Kobro, Ola K. Berge, Knut Vareide
  • Telemarksforsking Bø
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk