Evaluering av forsøket med e-valg 2011

Evaluering|

Prosjektet "Forsøk med elektronisk valg" ble igangsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i 2008 på grunnlag av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2008. Stortinget stilte seg i den sammenhengen bak igangsettelse av prosjektet "med sikte på å gjennomføre forsøk ved ordinære valg i 2011"(Budsjett-innst. S. nr. 5 82007-2008) fra kommunal- og forvaltningskomiteen). 56 utvalgte kommuner i Norge ble invitert til å søke om å delta som forsøkskommuner for utprøving av e-valg ved lokalvalget 2011. Totalt var det ti kommuner som gjennomførte forsøket med e-valg i ukontrollerte omgivelser - altså utenfor valglokalet.

  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Signe Bock Segaard, Jo Saglie
  • Institutt for samfunnsforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon