Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering

Evaluering|

Proba samfunnsanalyse har gjennomført en evaluering av to forsøk med metodeutvikling i arbeidsrettet rehabilitering, der det ene var spesielt rettet mot overvektige. Forsøkene har pågått i årene 2009-2013. Evalueringen viser at forsøksprosjektene har bidratt til motivasjon og økt aktivitet hos deltakerne. Mange av dem som hadde et arbeidsforhold før tiltaksdeltakelsen har kommet tilbake i arbeid. Mange av dem som stod uten et arbeidsforhold har kommet i arbeidspraksis, men det er færre i denne gruppen som har kommet i ordinært arbeid.

  • Arbeids- og sosialdepartementet
  • Trude Thorbjørnsrud
  • ECON, PROBA Samfunnsanalyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier