Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester

Evaluering|

Stortinget vedtok i 2008 å forby kjøp av seksuelle tjenester. Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2009. Formålet med evalueringen var å evaluere effekten av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester med vekt på livssituasjonen for kvinner i prostitusjon, samt på utviklingen innen prostitusjonsmarkedene. Evalueringen konkluderer med at forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester demper etterspørselen og bidrar dermed til å redusere omfanget av prostitusjon i Norge. Forbudet i kombinasjon med straffelovens § 202 (hallikparagrafen) og § 224 (lov mot menneskehandel) bidrar til å gjøre Norge til et mindre attraktivt land for prostitusjonsbasert menneskehandel enn det som ville vært tilfelle uten disse tre lovene og håndhevingen av dem. De økonomiske vilkårene for å drive med prostitusjon i Norge er blitt dårligere. Dette er i tråd med lovenes formål og dermed tilsiktede virkninger av lovene. Vi finner ingen indikasjoner på at volden mot prostituerte har økt som følge av sexkjøpsloven.

  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup, Vibeke Wøien Hansen
  • Vista Analyse
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon