Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring

Evaluering|

Kartleggingen viser at Finansdepartementet har kommet langt i styringen av de underliggende virksomhetene. På en rekke områder ligger departementet i forkant av utviklingen – alle departementene sett under ett. På flere områder har departementet utviklet en praksis og konkrete grep i styringen som andre departementer kan lære av. I rapporten pekes det også på en del utfordringer som Finansdepartementet har på etatsstyringsområdet. Disse utfordringene vil kunne gjelde for flere departementer med etatsstyringsansvar.

  • Finansdepartementet
  • Marianne Iselin Kvalvåg, Janike Harsheim
  • Statskonsult
Intervju
Dokumentstudier