Evaluering av faglig og økonomisk styring i det statlige barnevernet

Evaluering|

Rapporten er en del av en større evaluering av det statlige barnevernet. Denne rapporten evaluerer i hvilken grad målene med reformen er oppnådd, og hva som har hemmet og fremmet måloppnåelse. Det rettes spesielt søkelys på den faglige og økonomiske styringen av det statlige barnevernet, herunder etats- og virksomhetsstyringen. Rapporten etterlyser en tydeliggjøring og konkretisering av departementets delegering av ansvar, oppgaver og myndighet nedover i systemet, og av departementets ønsker om rapportering fra etaten. En forbedringsmulighet innenfor etaten er generelt sett å bedre samkjøre systemer og rutiner mellom regionene.

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Stein Ove Songstad, Birte Bjørkelo, Tone Mari Dahle, Gunnar Husabø, Stein Bjørnstad
  • Deloitte AS
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk