Evaluering av Enova SF og Energifondet

Evaluering|

Enova SF ble opprettet i juni 200l. Bakgrunnen for opprettelsen var Stortingets behandling av forslaget til ny fmansieringsmodell og ny organisering av arbeidet med energiomlegging. I forbindelse med omorganiseringen av virkemiddelapparatet og etableringen av Enova ble det bestemt at det skulle gjennomføres en større evaluering av den nye modellen i 2006. Formålet med evalueringen var tredelt og har bestått av følgende elementer: Vurdere virkningen av omorganiseringen av virkemiddelapparatet. Vurdere utformingen av styringssystemet for Energifondet og Enova. Vurdere hvordan Enova legger opp arbeidet i forhold til de fastsatte målene og rammene. Hovedvekten av evalueringen er i henhold til mandatet fra OED lagt på de to siste punktene. Evalueringen har vært begrenset til å omfatte forvaltningen av midlene fra Energifondet. Enova utfører også oppgaver som er finansiert utenom Energifondet, disse er ikke blitt evaluert.

  • Olje- og energidepartementet
  • Ellen Hov Aanæs, Oddbjørg Bakli, Jonas Sandgren, Tone Ibenholt
  • Statskonsult, SWECO Grøner
Intervju
Dokumentstudier