Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon og vurdering av utvidet ansvarsområde

Evaluering|

Barnesakkyndig kommisjon ble etablert i 2010. Barne- likestilling- og inkluderingsdepartementet har gitt Agenda Kaupang i oppdrag å evaluere om etableringen av Barnesakkyndig kommisjon har vært i tråd med formål og hensikt. Evalueringen har konsentrert seg om problemstillinger definert av departementet, og basert på problemstillingene gir vi en samlet vurdering av Barnesakkyndig kommisjon. Til slutt i rapporten gir vi våre anbefalinger for forbedring og videre utvikling av kommisjonen.

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Gitte Haugnæss, Odd Helgesen, Dag Stokland, Annika Melinder, Else-Marie Augusti, Camilla Bernt
  • AGENDA Kaupang, Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier