Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter

Evaluering|

Denne rapporten handler om arbeidsmarkedstiltak som arrangeres av skjermede virksomheter. De aktuelle tiltakene er Kvalifisering i skjermet virksomhet, Tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet og Arbeid med bistand. Undersøkelsen kartlegger rekrutteringen til, innholdet i og avgangen fra de fire aktuelle tiltakene. Tiltakene belyses både fra arrangørenes side, deltakernes side og fra NAV-sin side. Gjennomgående er både brukere og NAV fornøyd med tiltakene og arrangørene. Rapporten stiller likevel noen kritiske spørsmål til måten tiltakene gjennomføres på.

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Geir Møller, Joar Sannes
  • Telemarksforsking, Bø
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk