Evaluation of the Norwegian Aid Administration’s Practice of Results-Based Management

Evalueringen har vurdert mål- og resultatorientering i den norske bistandsadministrasjonen og hvordan dette påvirker partnere som sivilt-samfunnsorganisasjoner og multilaterale organisasjoner. Evalueringen er begrenset til hvordan Norad og Utenriksdepartementet (UD) praktiserer mål- og resultatstyring fra Oslo. Bilateral bistand forvaltet av ambassadene har ikke vært inkludert i denne evalueringen. Evalueringen har ikke vurdert hvordan partnere praktiserer mål- og resultatstyring. Evalueringsteamet har gjennomført 14 case studier og har totalt intervjuet 83 personer i UD, Norad og partnerorganisasjonene. Teamet har også gjennomgått arkivmateriale og relevant litteratur. Formålet med evalueringen er å forbedre mål- og resultatstyringen i bistandsadministrasjonen ved å dokumentere hvordan mål- og resultatstyring praktiseres og identifisere sterke og svake sider, inkludert områder som kan forbedres. Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Evalueringsavdelingen i Norad av Itad og Chr. Michelsens Institutt. Kunnskapsbrief: Ti steg mot en kunnskaps- og læringskultur Dette evalueringsbriefet beskriver nærmere hva kunnskapskultur er for noe og å komme med råd til hvordan denne kan forbedres.  Briefet er skrevet av Rob Lloyd i Itad sammen med Ida Lindkvist og Anette Wilhelmsen i fra evalueringsavdelingen i Norad. Det baserer seg på evalueringen av bistandsadministrasjonens praktisering av mål- og resultatorientering, og ser nærmere på ett av funnene i evalueringen om praktisering av - mål og resultatstyring - nemlig en manglende kunnskapskultur. Briefet er basert på evalueringen, litteratur om mål- og resultatstyring og kunnskapskultur og erfaring som Itad har opparbeidet seg gjennom arbeid med denne og andre evalueringer av resultatorientering. Last ned briefen:Ten Steps to Create a Results and Learning Culture What is Results Based Management?

  • NORAD