Evaluation of SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education

Evaluering|

NIFU STEP har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en evaluering av SIU. Evalueringen er en oppfølging av vedtak Stortinget fattet ved behandlingen av St. meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning. Evalueringen analyserer SIUs virksomhet og resultater for perioden 2004-2009 og gir råd om den videre utviklingen av SIU.

  • Kunnskapsdepartementet
  • Agnete Vabø, Rebecca Allinson, Lars Geschwind, Gøran Melin, Per Olaf Aamodt
  • NIFU STEP
Intervju
Dokumentstudier