Evaluation of organisational aspects of Norwegian aid administration

Evaluering|

Evalueringen ser på hvordan reformen av norsk bistandsforvaltning har utviklet seg i perioden fra 2004 og frem til 2018, med vekt på ambassadenes roller og ansvar, og arbeidsdelingen hjemme og ute. Reformen fra 2004 hadde som formål å forenkle, modernisere og effektivisere norsk bistandsadministrasjon.   Det var også et ønske om tettere dialog og kontakt med mottakerlandene. Ansvaret for den bilaterale bistanden ble overført fra Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) til Utenriksdepartementet (UD), og flere oppgaver og midler skulle desentraliseres til ambassadene. Utviklingspolitikk og utenrikspolitikk skulle knyttes nærmere sammen. Norad skulle primært være bistandsfaglig rådgiver, samt fortsatt ha ansvar for enkelte tilskuddsordninger.  I 2017 ble store deler av helse- og utdanningsporteføljen overført fra UD til Norad. Formålet med evalueringen er å frembringe kunnskap som kan være relevant inn i UDs pågående arbeid med å forbedre norsk bistandsadministrasjon i 2018.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Sveinung Fjose, Erik Jakobsen, Leo Grünfeld, Sofie Waage Skjeflo, Reza Lahidji, Håvard Baustad, Erlend Sigvaldsen
  • Menon Economics, Nordic Consulting Group
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk