Etterevaluering av eSporingsprosjektet

Evaluering|

Sluttevalueringen dokumenterer og analyserer effekter fra eSporingsprosjektet. Det tas utgangspunkt i OECDs evalueringsmodell med avgrensning til to av evalueringskriteriene: effekter og bærekraft.

  • Landbruks- og matdepartementet
  • Heidi Ulstein, Kristina Wifstad, Julia S.P. Loe, Erland Skogli
  • MENON Business Economics
Intervju
Dokumentstudier