Et helhetlig risikobasert tilsyn

Evaluering|

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) ønsket etter tre års drift å gjennomføre en bred evaluering av etaten for å kartlegge hvordan Petroleumstilsynet (Ptil) fungerte som tilsynsmyndighet og hvordan Ptil løste sine pålagte oppgaver og nådde sine mål. Evalueringen har et tilbakeskuende og et framtidsrettet perspektiv, og avdekker i hvilken grad tilsynet har oppfylt de krav og forventinger som er stilt i perioden 2004 - 2006 og på hvilken måte organisering, strategi og rolleforståelse har bidratt til måloppnåelsen. Rapporten gir kunnskap om i hvilken grad Ptil var rustet til å møte nye utfordringer.

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Agenda utredning & utvikling, SCANDPOWER
Intervju