Ekstern kvalitetssikring av konseptuell løsning for prosjekt 7600 fremtidig kampflykapasitet

Evaluering|

Norges nåværende kampflystuktur vil uten ekstraordinære tiltak nå slutten av sin teknologiske levetid en gang i tidsrommet 2015-2020. Forsvarsdepartementet har derfor utredet ulike konseptuelle løsninger som kan gi Norge fortsatt kampflykapasitet etter dette. Denne evalueringen er Holte Consulting og Econ Pöyry kvalitetssikring av Konseptuell løsning for Fremtidig kampflykapasitet. Evalueringen vurderer arbeid som så langt er gjort ifm. kampflyutredningen. En samfunnsøkonomisk analyse ligger som vedlegg 2 i rapporten.

  • Forsvarsdepartementet, Finansdepartementet
  • HolteProsjekt, Econ Pöyry
Dokumentstudier
Statistikk