Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen

Evaluering|

Rapporten er delrapport 2 (aktørstudien)i en evaluering av ordningen Raskere tilbake (RT). Aktørstudien er en Delphi-studie der ulike aktører med ulike roller i forhold til RT-ordningen har deltatt. Formålet med aktørstudien var å identifisere de viktigste problemstillingene og endringsbehovene i ordningen. Studien ble gjennomført i to runder. Først en ekspertkonferanse med 32 deltakere og deretter en spørreundersøkelse med 609 aktører som jobber med ordningen raskere tilbake. Hovedfunnene er bl. a. at aktørene som jobber med raskere tilbake-ordningen har mange ulike synspunkter om dette fagområdet, det er en klar oppfatning om at ordningen har bidratt positivt og bør videreføres, og ordningen krever modeller for tettere samarbeid og samhandling mellom helsetjenesten og NAV.

  • Arbeidsdepartementet
  • Lisebet Skeie Skarpaas, Randi Wågø Aas, John Erik Berg
  • Høgskolen i Oslo og Akershus, International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Intervju
Spørreskjema