Ekkoloddmålinger som verktøy for beregning av volumendringer i et dypvannsdeponi

Evaluering|

I forbindelse med utbyggingen av senketunnel i Bjørvika samt opprydding av forurenset sjøbunn i Oslo havn, utføres mudring av forurenset sediment. Sediment fraktes med transportlekter til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven der det nedføres via den permanente oppankrede nedføringsenheten. Innbyggerinitiativet på Nesodden har estimert volum forurenset sediment deponert ved deponiet ved Malmøykalven og konkludert med at tilnærmet halvparten av mudret volum ligger i deponiet. På bakgrunn av estimatet fra Innbyggerinitiativet har SFT bedt DNV vurdere følgende: *Er ekoloddmålinger generelt egnet for å måle volum deponert sediment i et dypvannsdeponi? *Er estimatet fremsatt av Innbyggerinitiativet fundamentert i gode underlagsdata eller er usikkerhetene store? *Kan det gjennomføres beregninger av volum deponert sediment basert på de målingene som er gjort?

  • Statens forurensningstilsyn
  • Thomas Møskeland, Sam Arne Nøland
  • Det Norske Veritas
Dokumentstudier
Observasjon