Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport

Evaluering|

Til tross for at flertallet av mennesker med alvorlige psykiske lidelser ønsker å jobbe, er arbeidsdeltakelsen i denne gruppen lav sett ut fra den generelt høye sysselsettingsraten i Norge. Individuell jobbstøtte – på engelsk Individual placement and support - er en oppfølgingsmetodikk som har vist god effekt på arbeidsdeltakelse i internasjonale studier. Tiltaket omfatter tett, individuell oppfølging, integrering av helse- og arbeidsrehabilitering og bruk av vanlige arbeidsplasser som treningsarena. Det eneste inntakskriteriet er at brukeren har et ønske om å jobbe. Utgangspunktet er at alle som ønsker det, skal kunne delta i arbeidslivet. Denne evalueringen er den første som måler effekten av IPS på personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser i Norge. Den er også en av de aller største IPS-studiene som er gjennomført i internasjonal sammenheng så langt. Forskerne har fulgt etableringen av IPS i seks fylker fra 2013. Evalueringen er gjennomført som en randomisert og kontrollert multisenterstudie (RCT), hvor I alt 410 deltakere er inkludert og tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene gruppen har fått tilbud om IPS, mens den andre har fått ordinær oppfølging av høy kvalitet.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Silje Endresen Reme, Karin Monstad, Tonje Fyhn, Simon Øverland, Kari Ludvigsen, Vigdis Sveinsdottir, Camilla Løvvik, Stein Atle Lie
  • Uni Rokkansenteret
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier