Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg

Evaluering|

Da den nye valgloven for fylkes- og kommunestyrevalg ble vedtatt i 2002 (Besl. O. nr. 88 2001-2002) ble muligheten til å stryke listekandidater ved kommunestyrevalg fjernet. I 2008 tok Stortinget igjen opp diskusjonen om strykeadgangen, med utgangspunkt i noen representanters ønske om å gjeninnføre denne (Representantforslag nr. 15 2007–2008). Det ble besluttet at regjeringen skulle utrede muligheten for å gjeninnføre strykninger ved kommunestyrevalg. Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, og har som formål å analysere effektene av en eventuell gjeninnføring av strykninger.

  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Johannes Bergh, Dag Arne Christensen, Ottar Hellevik, Jacob Aars
  • Institutt for samfunnsforskning, Rokkansenteret, Universitetet i Oslo
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk