Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap

Evaluering|

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Vista Analyse utredet de økonomiske og administrative konsekvensene av å innføre domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap. Rapporten besvarer kort de seks spørsmålene i utredningsinstruksen. Hovedvekten er lagt på å anslå budsjettkonsekvensene for statlige aktører av å innføre domstolsbehandling, samt beskrive forutsetningene bak beregningene.

  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Mari Brekke Holden, Ingeborg Rasmussen
  • Vista Analyse
Statistikk