Dokumentasjon av omstillingene i Husbanken i perioden 1997-2006

Evaluering|

Husbankens rolle har endret seg de siste årene fra å være en boligbank til i større grad å bli en velferdsetat. I takt med endringene i rolle og oppgaver har Husbanken gjennomført en rekke organisatoriske endringer. På denne bakgrunn ønsket Husbanken bistand til å foreta en dokumentasjon av selve omstillingsprosessene som et utgangspunkt for videreutvikling av organisasjonen. På oppdrag fra Husbanken har Statskonsult dokumentert omstillingene i Husbanken i perioden 1997-2007, med hovedvekt på perioden etter 2001.

  • Husbanken
  • Statskonsult
Intervju
Dokumentstudier