Det ble så stille

Evaluering|

Formålet med denne rapporten har vært å vurdere hvordan bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk fra 2002 har virket på fiskedeltagelse, hindringer mot innlandsfiske og forvaltning og tiltak innenfor innlandsfisket. Undersøkelsen er basert på flere typer data, i første rekke spørreundersøkelser blant et tilfeldig utvalg av medlemmer i NJFF, fylkesmennenes fiskeforvaltere og miljøansvarlige i kommunene. I tillegg er det foretatt telefonintervjuer med representanter for sentrale rettighetshavere og brukerorganisasjoner. Samlet sett synes bortfallet av fiskeravgiften for innlandsfisk, og fjerningen av fondet som ble finansiert av avgiften, å ha hatt en negativ virkning på norsk innlandsfiskeforvaltning. Det er vanskelig å vurdere eventuelle gevinster i form av reduserte hindre for å drive innlandsfiske, men det er rimelig å påregne at fjerningen har blitt opplevd som en forenkling.

  • Direktoratet for naturforvaltning
  • Øystein Aas, Oddgeir Andersen, Stein I. Johnsen, Torvald Tangeland, Børre Dervo, Jostein Skurdal, Eli Åsen
  • Norsk institutt for naturforskning
Intervju
Spørreskjema