Case studie: Forvaltning av kvalitetskriterier i grunnlån til oppføring

Evaluering|

Denne rapporten oppsummerer arbeidet SINTEF har gjennomført, på oppdrag for Husbanken, med å evaluere hvordan Husbankens kontorer jobber i prosessen med tildeling av grunnlån. Det var ønskelig både å avdekke beste praksis og eventuelle behov for justeringer i ordningen. Oppdraget har hatt en kort prosjektperiode, og er derfor avgrenset til nybyggprosjekter. Det er sett på alle kvalitetsaspekter dekket av kriteriene for grunnlånet, men universell utforming er tillagt spesiell vekt. En sentral problemstilling man har ønsket å besvare er: Hvordan påvirker ulike arbeidsmetoder i tildelingen av grunnlån til oppføring det endelige resultatet i de finansierte boligprosjektene med hensyn til universell utforming og energi- og miljøkvaliteter? Husbankens grunnlån skal fremme god kvalitet i ny og eksisterende bebyggelse, finansiere boliger til vanskeligstilte og bidra til nødvendig boligforsyning i distriktene. Forbrukere, utbyggere, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskaper og andre aktører kan søke om grunnlån

  • Husbanken
  • Anders-Johan Almås, Morten Hatling, Sigrid Damman, Michael Klinski, Karine Denizou
  • SINTEF Byggforsk
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk