Byfornyelsestilskudd

Evaluering|

Rapporten er en evaluering av tilskuddet til byfornyelse i Oslo, Bergen og Tronheim. Oppdraget var innskrenket til prosjekter som fikk tilsagn om tilskudd i 1994 og 1995. Første del av undersøkelsen beskriver hva midlene er brukt til, hvilke områder i byene som har vært prioritert, innslaget av egenkapital og framdriften i prosjektene. Andre del er rettet mot gårdsromfornyelsen; trekk ved gårdsrommene og organiseringen av vedlikeholdsarbeidet. Tredje del er en kvalitativ evaluering av alle utearealene som er opparbeidet, dvs. både private gårdsrom og offentlige parker, gatetun, lekeplasser mv. I fjerde del beskrives noen enkle effekter av tilskuddene til dyr utbedring, dyr nybygging og gjeldssanering. Helt til slutt oppsummeres erfaringer i et sett anbefalinger overfor Husbanken og kommunene.

  • Den Norske Stats Husbank
  • Terje Wessel, Jens Bjørneboe
  • Norges byggforskningsinstitutt
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon