Bunnsamfunn, fisk og sjøpattedyr

Evaluering|

Rapporten er en delutredning som har som målsetting å vurdere konsekvensene for havbasert vindkraft på bunnsamfunn, fisk og sjøpattedyr i de 15 utredningsområdene. Rapporten vurderer mulig påvirkning på bunnsamfunn, bunndyr og bunnhabitat med utgangspunkt i arter og habitat som er på den norske rødlisten, arter med spesielt viktig økologisk funksjon, utvalgte naturtyper og prioriterte arter etter naturmangfoldsloven. Rapporten beskriver nærmere mulig påvirkning på fisk og skalldyr. Det legges særskilt vekt på hvordan arter på den norske rødlisten påvirkes, arter med særskilt viktig økologisk funksjon samt arter som er viktig for fiskeri. Videre blir mulig påvirkning på sjøpattedyr beskrevet. Formålet med delutredningen er å utvikle en tydelig og oversiktlig metodikk for å rangere de 15 utredningsområdene med hensyn til påvirkning på bunnsamfunn, fisk og skalldyr samt sjøpattedyr. Videre skal utredningen identifisere usikkerheter som bør klargjøres før områdene lyses ut for vindkraftutbygging eller som bør klargjøres gjennom en spesifikk utredning etter at områdene er åpne.

  • Norges vassdrags- og energiverk
Statistikk
Observasjon