Brukerevaluering for operatører på kommunikasjonssentraler i Nødnett-utbyggingens trinn 1

Evaluering|

Det er gjennomført en undersøkelse blant et utvalg operatører på kommunikasjonssentraler i Nødnett trinn 1. Undersøkelsen ble gjennomført på et tidlig tidspunkt, og etatene hadde ikke fått på plass eller tatt i bruk all funksjonalitet. Hovedinntrykket er likevel at Nødnett er godt mottatt av etatene. Operatørene virker i det store og hele fornøyd med den moderniseringen og oppgraderingen av deres arbeidsplass som Nødnett og det nye brukerutstyret innebærer. De er positive til at kommunikasjonen over Nødnett nå er avlyttingssikret, til funksjonaliteten rundt konferansetelefoni og trippelvarsling, til lydkvaliteten i Nødnett, og til funksjonaliteten rundt talegrupper. De tekniske løsningene har imidlertid hatt, og har fortsatt, en del ”barnesykdommer”. Dette gjelder både selve kommunikasjons-sentralløsningen og de støttesystemer operatørene benytter. Ikke minst synes integrasjonen mellom de ulike løsningene ikke å være helt i mål.

  • Direktoratet for nødkommunikasjon
  • Gjermund Lanestedt
  • Lanestedt Consulting
Intervju
Dokumentstudier